1 Algemene overwegingen
Bij Tandartspraktijk de Noorderboog vinden wij de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Middels dit privacy beleid willen wij u informeren over de manier waarop wij binnen de praktijk omgaan met persoonsgegevens en de bescherming waarborgen.

 

Wij handelen conform de geldende wet- en regelgeving wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder valt ook de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Voorwaarden waaronder persoonsgegevens mogen worden verwerkt:

 

–       De patiënt heeft toestemming gegeven voor één of meer specifieke doeleinden, bijvoorbeeld op het intakeformulier.

–       De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

waarbij de patiënt partij is, bijvoorbeeld medische geschiedenis en medicatiegebruik.

–       De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld verstrekking BSN nummer zodat de zorgverlener de patiënt kan corresponderen met de zorgverzekeraar.

–       Het verwerken van gegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van patiënten te

beschermen, bijvoorbeeld het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

–       Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de praktijk of van een derde, behalve wanneer de belangen of rechten en vrijheden op het gebied van gegevensbescherming van de patiënt, zwaarder wegen (m.n. bij een kind).

–       Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van een algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de organisatie is opgedragen.

 

 

M.C. Dragne, M. Bagheri, S. Nahavandian zijn verantwoordelijk voor hun eigen privacy beleid en zijn voor patiënten beschikbaar wat betreft mogelijke vragen of verzoeken rondom de persoonsgegevens.

E-mailadres:
info@tandartsnoorderboog.nl
info@mhnoord.nl
Telefoonnummer:

020-6323944

Naam praktijk:          Tandartspraktijk de Noorderboog

Praktijkadres:            Elzenhagensingel 301, 1022 LA Amsterdam

2 Bewaartermijn

Bij ons in de praktijk worden persoonsgegevens 15 jaar bewaard, gerekend vanaf de dag dat de behandelovereenkomst eindigt. Patiënten hebben het recht om vernietiging van het dossier aan te vragen. Daarnaast kan de patiënt bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens.

3  Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens
Onze praktijk verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–  Het aangaan van behandelovereenkomsten met patiënten en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, hieronder valt ook het declareren bij zorgverzekeraars.

–  Volgens de wkkgz hoort iedere praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben waarbij

incidenten door medewerkers worden gemeld. Dit vindt plaats op anonieme basis, mits zich

risico’s voor de patiënt hebben voorgedaan. Indien dit het geval is wordt de patiënt ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst heeft de praktijk de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van haar patiënten nodig:

Persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens
N A W gegevens
Medische gegevens medicatiegebruik
Telefoonnummer
Medische gegevens gezondheid
E-mailadres
BSN nummer
Geslacht
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Verzekeringsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van meer gevoelige aard. Indien de toestemming voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens niet wordt verleend, kan de behandelovereenkomst niet tot stand komen. Patiënten kunnen daarom niet als patiënt worden ingeschreven bij de praktijk. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop gebaseerde veilige behandeling niet worden gegarandeerd.

Voor minderjarige patiënten is het mogelijk zich zelfstandig in te schrijven vanaf 16 jaar. Bij patiënten tot 16 jaar verwerken wij alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ditzelfde geldt voor wilsonbekwame patiënten.

4  Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen
Persoonsgegevens worden uitsluitend aan andere partijen verstrekt indien dit nodig is om bovengenoemde doeleinden te realiseren of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Naast de gegevens welke noodzakelijk zijn voor de eerdergenoemde doeleinden, verwerken wij alleen persoonsgegevens als de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven.

5  Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben binnen de praktijk een aantal maatregelen genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens van onze patiënten te waarborgen. Onze computers zijn goed beschermd tegen virussen, spam en andere afweer van buitenaf. Ons patiënten softwaresysteem is alleen beschikbaar voor daartoe bevoegd personeel en binnen het systeem maken wij gebruik van inlogcodering en autorisatie.

Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

Privacy reglement AVG 2018